Choď na obsah Choď na menu
 


5.ročník - otázky na vypracovanie si poznámok

11. 1. 2011

 Príroda a život okolo nás

 Poznávame prírodu - 1

1, Uveď 3 príklady neživej, 3 príklady živej prírodniny. Čo nie je prírodnina, uveď príklad.

2, Ako sa používa lupa pri pozorovaní. Čo pozorujeme pomocou lupy?

3, Aký význam má mikroskop?

4, Čo pozorujeme pomocou mikroskopu?

5, Na obrázku popíš časti mikroskopu: okulár, objektív, zrkadlo, zaostrovacia skrutka.

 

Lesný ekosystém- život v lese

 

Ako žije les - 2

1, Označ na obrázku vrstvy lesa

2, Uveď príklady organizmov žijúcich v lese.

3, Opíš zmeny v lese počas ročných období.

4, Zostav príklad potravového reťazca lesných organizmov

5, Čo škodí lesu?

 

 Lesné dreviny- 3

1 Popíš stavbu stromu ( 3 časti ). Aký je rozdiel medzi stromom a krom?

2 Ako rozlíšiš ihličnan od listnáča ( 2 spôsoby). Aká je výnimka u ihlačnanov?

3 Aký je význam stromov pre iné organizmy, uveď aj konkrétne príklady.

4 Ktoré z daných organizmov sú kry? Lieska, dub, hrab, baza, breza, ostružina malinová, borovica

5 Urči na obrázku listnaté a jeden ihličnaté stromy. Priraď k písmenu

 

 Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny - 4

1, Aký význam majú pôdne baktérie v lese?

2, Čo spôsobuje zelené povlaky na stromoch?

3, Ktorý z daných organizmov na obrázku je papraď a ktorý mach?

4, Prečo sú dôležité paprade a machy v lese?

5, Pomocou čoho sa rozmnožujú paprade a machy,  na ktorom mieste im vyrastajú kvety?

 

Lesné kvitnúce byliny - 5

1, Opíš základnú stavbu tela kvitnúcej byliny.

2, Uveď jednu jedovatú a jednu liečivú bylinu.

3, Urči na obrázku 3 byliny:

4, Zdôvodni význam bylín pre život lesa.

5, Prečo lesné byliny kvitnú skoro na jar?

 

Lesné huby a lyšajníky - 6

1, Ktorá časť huby je určená na rozmnožovanie a ktorá na príjmanie živín a vody? (plodnica,

podhubie)

2, Uveď zásady pomoci pri otrave hubami. Čo je dôležité vedieť pri zbere húb.

3, Urči na obrázku 2 jedovaté a 2 jedlé huby a jeden lišajník.

4, Symbióza je spolupráca. Aké dva organizmy spolupracujú v lišajníku?

5, Aký význam majú huby a lišajníky v prírode?

 

 Lesné bezstavovce - 7

1, Popíš časti tela dážďovky .

2, Čím sa slimák a dážďovka živia?

3, Popíš časti tela slimáka

4, Aký je rozdiel a podobnosť medzi pohybom slimáka a dážďovky.

5, Aký je význam dážďovky a slimáka?

 

Iné lesné bezstavovce - 8

1, Popíš rozdiel medzi križiakom, kliešťom a mravcom. (stavba tela a spôsob výživy)

2, Čím je kliešť nebezpečný pre človeka a ako sa odstraňuje z kože?

3, Urči na obrázku aspoň jedného užitočného a jedného škodlivého bezstavovca. Urči čím sa živia.

4, Aký je význam bezstavovcov v lese? A uveď dôsledky pri premnožení lykožrúta.

5, Čo je to inštinkt a uveď príklad.

 

 Lesné obojživelníky a plazy - 9

1, Aký je rozdiel medzi stavbou tela žiab a mlokov?

2, Ako rozlíšiš hada od jašterice? Kam patrí slepúch?

3, Na obrázku urči meno živočícha a to či je obojživelník alebo plaz.

4, Čím sa živí had, jašterica a obojživelník?.

5, Aký je rozdiel medzi kožou jašterice a mloka? Urči ktorý z nich je obojživelník a ktorý plaz.

 

Lesné vtáky - 10

1, Ako sa ozývajú samčekovia tetrova, kukučky, slávika a sojky?

2, Aký význam majú lesné dravé a spevavé vtáky? Uveď konkrétny príklad.

3, Priraď k obrázkom názvy, tak aby s určil aspoň názov 1 sovy, 1 dravca, 3 spevavcov, tetrova,

kukučku, ďatla.

4, Uveď príklady potravy dvoch lesných vtákov ( podrobne) .

5, Ktorý z vtákov je hniezdny „ parazit “?

 

 Lesné cicavce - 11


1, Akú chorobu môžu prenášať líšky?

2, Aký význam majú cicavce v lese?

3, Urči aspoň 4 živočíchy na obrázku. Priraď názvy k písmenám.

4, Vymenuj jedného bylinožravca, mäsožravca a všežravca.

5, Uveď príklad potravy jeleňa, veverice, sviňe, kuny a netopiera.

 

Vodný ekosystém - život vo vode a na brehu

 

 

Voda a jej okolie - 1

1,  Uiveď vlastnosti vody dôležité pe život organizmov a význam kyslíka

2,  Uveď príklady stojatej a tečúcej vody

3,  Uveď príklad činnosti , ktorá poškodzuje vodný ekosystém. Uveď dôsledky

      týchto činov.

4, Napíš potravový reťazec vodného ekosystému.

5, Charakterizuj a lebo nakresli kolobeh vody.

 

Vodné rastliny - 2

1, Podľa obrázku urči či je daná rastlina jednobunková, vláknitá, rozkonárená-vláknitá,

    tvorí kolónie. Urči názvy.

2,  Aký je význam rastlinného planktónu a vodných rastlín?

3, Ako škodia premnožené sinice človeku?

4, Aká je príčina premnoženia niektorých rastlín vo vode?

5, Ktoré rastliny rastú priamo na hladine vody a ktoré zakoreňujú na dne? Urči názvy podľa obrázkov.

 

Brehové rastliny - 3

1, Podľa obrázku urči názov brehovej rastliny a urči či je daná rastlina drevina alebo bylina.

2, Aký význam majú brehové rastliny?

3, Na čo slúži podzemok a ktoré brehové rastliny ho majú?

4, Podľa obrázka porovnaj stavbu tela pálky a trste ( podobné a rozdielne znaky )

5, Čo sú to bahniatka a ktorá rastlina ich má?

 

Drobné vodné živočíchy - 4

1, Uveď význam živočíšneho planktónu

2, Podľa obrázku urči názov drobného vodného živočícha.

3, Čím sa živí nezmar a črievička?

4, Ako chytá potravu nezmar?

5, Ktoré vodné organizmy sa živia planktónom

 

Vodné bezstavovce - 5

1, Podľa obrázku urči názov vodného bezstavovca.

2, Čím sa živí rak . Popíš jeho vonkajšie znaky.

3, Aký je rozdiel medzi ulitníkom a lastúrnikom? Uveď príklad.

4, Aký význam má Pijavica lekárska v medicíne?

5, V akej vode sa raky nevyskytujú a prečo?

 

Hmyz žijúci vo vode a nabrehu - 6

1, Podľa obrázku urči názov hmyzu  a podčiarkni vlnovkou dravý hmyz

    a úsečkou parazitycký hmyz

2, Aký je význam lariev hmyzu  pre vodné živočíchy?

3, Ktorý druh hmyzu sa často premnožoju pri povodniach?

4, Čím sa živí samec a samička komára?

5, Uveď potravu vodomerky, šidla, potápnika

 

Ryby - 7

1, Ako sú prispôsobené ryby vodnému prostrediu?

2, Ktorá ryba je náročná na kyslík a ktorý typ vôd je naň bohatý?

3,  Ktorá ryba je nenáročná na prísun kyslíka a ktorý typ vôd je naň chudobný?

4, Čím sa živí kapor a pstruh?

5, Popíš na obrázku časti tela ryby.

 

 Vodné obojživelníky a plazy - 8

1, Podľa obrázku urči názov obojživelníka a plaza. Urči, ktoré patria medzi plazy.

2, Aký je rozdiel a podobnosť medzi mlokom a skokanom?

3, Aký je význam obojživelníkov pre prírodu?

4, Čím sa živí skokan a užovka?

5, Popíš spôsob života skokana vo vode a na brehu.

 

Vodné vtáky - 9

1, Vysvetli ako sú prispôsobené vtáky potápaniu, plávaniu a brodeniu?

2, Ako získava potravu kačka?

3, Podľa obrázka urči názvy vodných vtákov

4, Uveď príklad potravy aspoň dvoch dravých vodných vtákov a dvoch vtákov živiacich sa drobnými

organizmami.

5, Urči, ktoré vtáky sú kŕmivé a nekŕmivé: bocian, labuť, kačka, kaňa, čajka, hus,  kúdeľníčka

 

Vodné cicavce - 10

1, Aký význam majú plávajúce blany a chvost vydry?

2, Aký je rozdiel v potrave bobra a vydry?

3, Opíš obydlie bobra. ( prípadne nakresli )

4, Aký význam majú vodné cicavce?

5, Podľa obrázka urči názov vodných cicavcov.

 

 

 

Ekosystém lúk, polí a pasienkov

 

Lúky, pasienky a polia - 1

1, Ako rozlíšiš lúku, pole a pasienok?

2,, Ako je škodlivé vypaľovanie trávy pre organizmy?

3, Aký význam majú medze a osamelé stromy na poliach?

4, Uveď príklady dôsledkov nevhodnej ľudskej činnosti na poli a lúke?

5, Čo je to monokultúra?

 

Lúčne rastliny a huby - 2

1, Pomenuj lúčne rastliny na obrázkoch.

2, Uveď jednu liečivú rastlinu rastúcu na lúkach a aj jej liečivé účinky.

3, Pomenuj lúčne huby na obrázkoch. Jednu z nich popíš podľa typyckých znakov.

4, Aký význam majú lúčne trávy ?

5, Vymenuj dva druhy lúčnych tráv. Podľa čoho spoznáš, že ide o trávnatú rastlinu.

 

Poľné plodiny - obilniny a krmoviny – 3

1, Pomenuj obilniny na obrázkoch.

2, Aký je význam obilnín?

3, Uveď aké výrobky sa vyrábajú z obilnín.

4, Vymenuj krmoviny a uveď prečo sú bôboviny dôležité vo výžive.

5, Vysvetli pojem zelené hnojenie.

 

Poľné plodiny - olejniny a okopaniny – 4

1, Pomenuj olejniny a okopaniny na obrázkoch.

2, Charakterizuj olejniny a krmoviny. Uveď príklady.

3, Čo sa vyrába z zo slnečnice a repky?

4, Uveď obidva druhy repy a napíš ich využitie.

5, Aké má využitie ľuľok zemiakový? Ktoré jeho časti sú jedovaté a ktoré nie?

 

Lúčne a poľné bezstavovce - 5

1, Ako prospieva dážďovka k zlepšovaniu kvality pôdy?

2, Pomenuj článkonožce na obrázkoch.

3, Ktoré druhy hmyzu pri premnožení ohrozujú rastliny pestované na poliach.

4, Ktoré druhy článkonožcov zabraňujú premnoženiu iných druhov hmyzu?

5, Uveď význam hrobárika a lajniaka.

 

Lúčne a poľné stavovce – obojživelníky a plazy - 6

1, Pomenuj obojživelníky a plazy na obrázkoch.

2, Ako sa vzhľadom odlišuje užovka a vretenica.

3, Uveď príklady potravy ropuchy, jašterice a vretenice.

4, Aký majú význam obojživelníky a plazy na poliach a lúkach?

5, Ako sa ropucha chráni pred živočíchmi, ktoré ju lovia?

 

Lúčne a poľné vtáky – 7

1, Pomenuj na obrázkoch vtáky žijúce na poliach a lúkach.

2, Aký význam majú jarabica a bažant pre život na poli?

3, Aký význam majú dravé vtáky pre život na poliach a lúkach?

4, Vymenuj 4 chránené druhy vtákov

5, Ktoré druhy vtákov sú sťahovavé a ktoré kŕmivé? Jarabica, škovránok, , drop, bažant, sokol,

straka.

 

Lúčne a poľné cicavce - 8

1, Pomenuj cicavce na obrázkoch.

2, Uveď rozdiely medzi zajacom a králikom.

3, Zostav potravový reťazec s lúčnym alebo poľným vtákom alebo cicavcom na konci.

4, Uveď dôsledky premnoženia hlodavcov na poli.

5, Ktorý hlodavec žije v kolóniách a zimu prespí?