Choď na obsah Choď na menu
 


6. ročník - otázky na vypracovanie si poznámok

29. 11. 2010

EKOSYSTÉM ĽUDSKÝCH SÍDEL

 

Ekosystémy ľudských sídel a ich okolia - 1

1, Aké sú rozdiely medzi prírodným ekosystémom a ekosystémom

ľudských sídel?

2, Čo je to kríženie a šľachtenie?

3, Aký význam má zdomácnenie zvierat?

4, Napíš jedno plemeno a jednu odrodu.

5, Uveď príklady pestovaných rastlín a zdomácnených živočíchov

 

Mikroorganizmy žijúce s človekom - 2

6, Uveď prejavy škodlivosti parazitickej baktérie pre človeka.

7, Aké je využitie mliečnych a kvasných baktérií?

8, Na čo sa využívajú kvasinky?

9, Kedy sa vyskytujú plesne v domácnosti?

10, Ako sa využívajú plesne v zdravotníctve?

 

Zeleninové záhrady - 3

11-12, Podľa ukážky pomenuj dvoch zástupcov cibuľovej, hlúbovej, koreňovej

zeleniny, strukoviny a plodovej zeleniny. Napíš k príkladu číslo obrázka.

13, Ako sa musí človek starať o pôdu v záhrade?

14, Aký je význam hnojenia?

15, Aký je význam zeleniny vo výžive človeka?

 

Ovocné záhrady - 4

16-17, Pomenuj podľa obrázka dve kôstkovice a dve malvice

18-19, Pomenuj podľa obrázka tri rastliny s drobným dužinatým plodom

20, Aký je význam ovocia?

 

Živočíchy prospešné pre človeka - včely - 5

21, Kde žijú včely?

22, Ako je delené spoločenstvo včiel? A akú úlohu majú ?

23, Aký význam má včela pre prírodu?

24, Vymenuj včelie produkty.

25, Čím kŕmia robotnice budúce matky kráľovné. Aké rozmery má ich bunka

oproti obyčajným robotniciam?

 

Chovateľsky významné vtáky a ryby - 5

26, Aký význam má chov rýb?

27, Pomenuj samca a samicu kry, kačice, husi a morky.

28, Uveď na príklade samca a samice kury pohlavnú dvojtvarosť

29-30, Aký význam má chov hydiny?

 

Blízky spoločníci človeka- 6

31, Porovnaj stavbu tela psa a mačky.

32, Pomenuj na ukážke tri plemená psa.

33, Uveď zásady chovu a starostlivosti o psa.

34, Uveď zásady chovu a starostlivosti o mačku.

35, Uveď ďalšie príklady živočíchov chovaných v domácnostiach.

 

Chovateľsky významné cicavce - 7

36, Pomenuj podľa ukážky štyri druhy hospodárskych zvierat.

37, Uveď príklady pomenovania samca, samičky a mláďaťa dvoch hospodárskych zvierat.

38, Uveď význam chovu jedného druhu hospodárskeho zvieraťa.

39, Aké sú dôsledky pridávania veľkého množstva chemických látok do potravy hospodárskych zvierat.

40, Vysvetli pojmy: odstavča, jalovica, vôl.

 

Nežiadúce živočíchy v domácnostiach a pre človeka - 8

41-42, Vysvetli škodlivosť vonkajšieho a vnútorného parazita na konkrétnom príklade.

43, Podľa ukážky pomenuj dva živočíchy, ktoré znehodnocujú potraviny.

44, Aké sú zásady prevencie voči parazitom?

45, Aké sú zásady odstraňovania vší?

 

Nežiadúce cicavce v okolí ľudských sídel - 9

46-47, Aké spoločné a odlišné znaky ma myš a potkan?

48, Aké je riziko výskytu hlodavcov domácnostiach?

49, Ako sa likvidujú hlodavce?

50, Aká je prevencia pred hlodavcami?

 

Živočíchy v okolí ľudských sídel? - 10

51,Uveď tri bezstavovce žijúce v záhrade alebo v sade?

52, Vysvetli škodlivosť premnoženia bezstavovcov na konkrétnom príklade.

53, Uveď jedného prospešného bezstavovca na konkrétnom príklade.

54, Aká majú význam spevavé vtáky? Uveď konkrétny príklad.

55, Pomenuj podľa ukážky štyroch spevavých vtákov.

 

STAVBA TIEL ORGANIZMOV

 

 

Rastlinná a živočíšna bunka - 1

1, Na obrázku pomenuj jednotlivé časti rastlinnej bunky.

2, Aký význam má jadro a cytoplazmatická membrána a bunková stena.

3, Aký význam má chloroplast, mitochondria a vakuola.

4, Na obrázku pomenuj jednotlivé časti živočíšnej bunky.

5, Urči zhodné a rozdielne znaky rastlinnej a živočíšnej bunky.

 

Vírusy a baktérie - 2

1, Charakterizuj vírus a uveď 2 príklady.

2, Charakterizuj baktériu a uveď 2 príklady.

3, Porovnaj stavbu baktérie a vírusu.

4, Červenou označ pôvodcu nákazy baktérie a zelenou pôvodcu nákazy vírusu :

chrípka, žltačka, Aids, angína, zápal stredného ucha

5, Uveď možnosti predchádzania šíreniu infekcií.

 

Jednobunkové organizmy - 3

1, Pomenuj časti tela črievičky.

2, Pomenuj časti tela červenoočka.

3, Porovnaj telo črievičky a drobnozrnka.

4, Čím a akým spôsobom sa živí červenočko a kvasinka?

5, Porovnaj spôsob pohybu črievičky, červenoočka, meňavky a chlorely.

 

Mnohobunkové organizmy - 4

1, Priraď pletivo a tkanivo k rastline alebo živočíchovi.

2, Popíš na obrázku orgány rastliny.

3, Popíš na obrázku sústavy orgánov živočícha.

4, Charakterizuj pletivo a tkanivo.

5, Prečo je živočích komplikovanejší organizmus ako rastlina?

 

Rastlinné telo ako celok - 5

1, Vymenuj látky, ktoré potrebuje rastlina pre život? Zdôvodni prečo.

2, Rozdeľ orgány rastliny na vyživovacie a rozmnožovacie

3, Ktorými orgánmi rastlina príjma a vylučuje vodu?

4, Ktorými orgánmi rastlina príjma a vylučuje plynné látky?

5, Ako prúdia látky v tele rastliny?

 

Stavba tela nekvitnúcich rastlín - 6

1, Na obrázku machu pomenuj jednotlivé časti tela: výtrusnica, palístok, pabyľka, pakorienok

2, Na obrázoku paprade pomenuj jednotlivé časti tela: zložený list, výtrusnica, podzemok, korene.

3, Aký význam majú výtrusy pre machy a paprade?

4, Prečo u machu hovoríme o pakorienku, pabyľke a palístkoch?

5,Majú paprade a plavúňe cievne zväzky?

 

Stavba tela kvitnúcich rastlín – koreň - 7

1, Na obrázku koreňa vyznač jednotlivé časti.

2, Čo príjma rastlina koreňom?

3, Aký je význam koreňa pre rastlinu?

4, Aké typy koreňov poznáš?

5, Na čo slúžia koreňové vlásky, pokožka koreňa a koreňová čiapočka?

 

Stavba tela kvitnúcich rastlín – stonka - 8

1, Aký má význam stonka pre rastlinu?

2, Uveď príklad rastlín, ktoré majú bylinnú stonku a drevnatú stonku.

3,Aký význam majú cievne zväzky ( lyko a drevo) ?

4, Aký význam majú na konáriku púčiky?

5, Aké typy stoniek poznáš?

 

Stavba tela kvitnúcich rastlín – list - 9

1, Na obrázku listu vyznač čepeľ, stopku a žilnatinu.

2, Na obrázku prierezu listu označ pokožku, dužinu, cievne zväzky, prieduch. Zelenou vyfarbi tú časť listu ktorá slúži na fotosyntézu.Uveď prečo je dôležitá.

3, Ktoré plynné látky list vylučuje a príjma?

4, Aký význam majú prieduchy?

5, Aký význam má list?

 

Stavba tela kvitnúcich rastlín – kvet - 10

1, Označ na obrázku kvetu jednotlivé časti: okvetie, korunu a kalich.

2, Na obrázku kvetu označ tyčinku a piestik.

3, Aký význam má vajíčko a peľ a vysvetli prečo je kvet rozmnožovacím

orgánom rastliny.

4, Do obrázku kvetu zakreslením znázorni opelenie.

5, Kedy nastáva oplodnenie?

 

Stavba tela kvitnúcich rastlín – plod a semeno - 11

1, Na obrázku plodu označ oplodie a semeno.

2, Vymenuj 3 druhy dužinatých plodov a 3 druhy suchých plodov.

3, Na obrázku semena vyznač osemenie, klíčne listy a zárodok.

4, Uveď význam plodu pre rastlinu, zvieratá a človeka.

5, Uveď príklad semena, ktoré sa rozširuje pomocou vetra, zachytením o srsť a v črevách živočícha.