Choď na obsah Choď na menu
 


7. ročník - otázky na vypracovanie si poznámok

28. 11. 2010

STAVBA TIEL STAVOVCOV

 

Stavovce a sústavy orgánov - 1

1, Na aké triedy sa delia stavovce.

2, Uveď k triedam jednotlivých zástupcov

3, Vymenuj všetkých 9 sústav orgánov

4 – 5,  Popíš funkcie (význam ) sústav.

 

Koža ( krycia sústava )  - 2

1, Vymenuj časti kože a uveď význam kože

2, Uveď príklady stavovcov ktoré sú pokryté šupinami, perím a srsťou a s holou kožou.

3, Aké sú rozdiely medzi spomenutými kožnými útvarmi  rýb a  plazov

4, Aký  má význam majú kožné  útvary a sfarbenia kože a kožných útvarov

5, Prečo majú obojživelníky holú kožu?

 

Kosti ( oporná sústava ) - 3

1, Opíš základnú kostru stavovcov a vysvetli význam.

2, Ako sa prispôsobila kostra stavovcov svojmu prostrediu?

3, Aký význam má prsná kosť s hrebeňom u vtákov?

4, Aký význam majú duté kosti vtákov?

5,Podľa obrázku rozlíš párnokopytníka od nepárnokopytníka, uveď príklad.

 

Svaly ( pohybová sústava ) - 4

1, Ako sa nazývajú jednotlivé typy svalového tkaniva v kostrových svaloch, vo svaloch nachádzajúcich sa pri vnútorných orgánoch a v srdci?

2, Vysvetli princíp činnosti dvoch svalov.

3, Uveď príklady stavovcov ktoré sa pohybujú plávaním.

4, Uveď príklady stavovcov ktoré sa pohybujú plazením a skákaním

5, Uveď príklady stavovcov ktoré sa pohybujú lietaním, kráčaním a behom.

 

Tráviaca sústava - 5

1, Opíš na ukážke časti tráviacej sústavy a uviedol jednotlivé funkcie( príjmanie, trávenie, vstrebávanie).

2, Ktorý stavovec má jedové zuby?

3,  Aké sú rozdiely v tráviacej sústave medzi rybymi, obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov.

4, Akým spôsobom spracúva potravu hrvoľ, svalnatý a žľaznatý žalúdok vtákov?

5, Na ukážke urči cicavca s hlodavými zubami, s klami, hmyzožravca, bylinožravca, mäsožravca, prežúvavca

a neprežúvavca. Uveď príklad konkrétnych druhoch.

 

Dýchacia sústava - 6

1, Ktoré stavovce dýchajú žiabrami a ktoré pľúcami?

2, Čím dýcha obojživelník počas svojho vývoja ( žubrienka, dospelý jedinec) ?

3, Porovnaj dáchacie orgány dospelého obojživelníka , plaza, vtáka, cicavca.

4, Prečo ryby uhynú keď sú dlhšie mimo vody. Ktorá ryba dlho vydrží bez kyslíka?

5, Aký význam majú vzdušné vaky vtákov?

 

Obehová sústava - 7

1, Aký význam má krv pre život stavovcov?

2, Aký význam má srdce a cievy?

3, Vysvetli dôvod názvu uzavretej cievnej sústavy.

4, Opíš základnú stavbu obehovej sústavy, uveď jej význam.

5, Zisti rozdiel stavby srdca prúdenia krvi rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov podľa obrázka.

 

Močová sústava - 8

1, Vymenuj odpadové látky v organizme stavovcov.

2, Aký význam má vyllučovanie?

3,V ktorom orgáne sa krv stavovcov zbavuje tekutých odpadových látok?

4, Pomenuj jednotlivé časti močovej sústavy na obrázku. Ktoré stavovce majú spoločný vývod – kloaku?

5, Čím sa vylučuje CO2 a nestrávené zvyšky?

 

Regulačná sústava  - 9

1, Ktorá sústava zabezpečuje reguláciu tela pomocou špeciálnych látok a ktorá pomocou vzruchov? Uveď základné vlastnosti nervovej bunky.

2, Vymenuj hlavné orgány CNS a ONS.

3, Na ukážke porovnaj predný mozog jednotlivých tried stavovcov.

4, Charakterizuj podnet a nervový vzruch. Podľa obrázku popíš reflexný oblúk.

5, Charakterizuj a uveď príklad nepodmieneného a podmieneného reflexu.

 

Zmysly - 10

1, Vymenuj 5 zmyslov a zakrúžkuj tie, ktoré majú samostatný orgán. ( Bonus: aké ďaľšie zmysly poznáš)

2, Opíš umiestnenie jednotlivých zmyslov.

3, Uveď príklad stavovca s dobrým čuchom, zrakom, sluchom.

4, Aký význam má bočná čiara rýb?

5, Ktoré zvieratá vnímajú priestor inak než zrakom?

 

Rozmnožovacia sústava - 11

1, Uveď príklad pohlavnej dvojtvarosti

2, Ako sa nazývajú samčie a samičie pohlavné bunky a pohlavné žľazy?

3, Vysvetli podstatu oplodnenia a rozmnožovania.

4,Podľa obrázka popíš ako sa vyvíjajú mláďatá jednotlivých tried stavovcov? Zakrúžkuj tie stavovce, ktoré sa starajú o svoje mláďatá?

5, Aká je odlišnosť  obalov vajíčok a vajec stavovcov. Aká je výhoda maternice u cicavcov?

 

Životné prejavy a správanie stavovcov - 12

1, Uveď príklad stavovca aktívneho v noci.

2, Čo je to inštinkt, inštinktívne správanie?

3, Aký význam má značkovanie priestoru?

4, Uveď príklad sťahovavého a stáleho vtáka.

50, Aký majú význam stavovce v prírode a pre človeka?

 

Význam stavovcov  v prírode a pre človeka - 13

1, Uveď príklad stavovca živiaceho sa hmyzom alebo hlodavcami

2, Uveď príklad stavovca, ktorý pri premnožení ohrozuje úrodu na poliach a potrtaviny v domácnosti

3, Aký je dopad úbytku dravých vtákov a mäsožravých cicavcov v prírode?

 

Ochrana stavovcov -14

1, Uveď najčastejšie príčiny úhynu rýb a obojživelníkov?

2, Uveď príklad ohrozenia životného prostredia vtáka a cicavca.

3, Uveď príklad možnosti ochrany stavcvcov

4, Uveď príklad chráneného obojživelníka, plaza, vtáka, cicavca.

 

 

STAVBA ĹUDSKÉHO TELA

 

Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo - 1

1, Akú má biologickú podstatu človek?

2, Porovnaj spoločné a odlišné znaky človeka a živočíšneho organizmu.

3, Uveď podobné a odlišné znaky človeka s ľudoopmi. Uveď príklad typického znaku a schopnosti  človeka

4, Charakterizuj ľudské spoočnestvo a jeho význam pe človeka.

5, Uveď prejavy rasizmu a jeho dôsledky.

 

 Koža - 2

1,Pomenuj na ukážke časti kože, ktoré sú zodpovedné za ochranu a reguláciu telesnej teploty,    vylučovanie, vodný režim a zmyslové podnety.

2, Ktoré kožné útvary vieš pozorovať voľným okom?

3, Vymenuj zásady starostlivosti o kožu, vlasy a nechty.

4, Aký význam má koža? Prečo je dlhodobé opaľovanie škodlivé pre kožu?

5, Opíš prvú pomoc pri popáleninách, omrzlinách a odreninách.

 

Stavba kostry - 3

1, Na obrázku kostry pomenuj vyznačené časti.

2, Urči na mozgovej časti lebky 3 kosti a tvárovej časti lebky 3 kosti.

3, Urči na chrbtici jej časti.  Pomenuj kosti na hrudnom koši.

4, Pomenuj jednotlivé časti kostry končatín a porovnaj stavbu nohy a ruky.

5, Zdôvodni význam nosenia správnej obuvi. Ako vyzerá nesprávna  klenba nohy?

 

Stavba kosti  - 4

1, Opíš na ukážke stavbu kosti.

2, Napíš, ktoré základné látky tvoria kosť a  uveď ich význam.

3, Popíš typy pevného spojenia kostí a uveď príklad.

4, Aké je to voľné spojenie kostí? Uveď 3 príklady.

5, Popíš ako rastú kosti.

 

Stavba svalu - 5

1, Urči na ukážke typy svalového tkaniva.

2, Poľa ukážky pomenuj stavbu svalu.

3, Kde v tele sa nachádza hladký sval a priečne pruhovaný?

4  Porovnaj činnosť  priečnepruhovaného svalu, hladkého svalu a svaloviny srdca.

5, Uveď dva príklady poškodenia svalov a kostí. Napíš postup prvej pomoci pri vykĺbení alebo 

      zlomenine.

 

Svaly  - 6

1, Ako pracujú svaly ( npr. keď ohneme a vystrieme lakeť ) ?

2, Vymenuj 3 svaly hlavy a krku.

3, Vymenuj 3 svaly trupu.

4, Vymenuj 3 svaly hornej a dolnej končatiny.

5, Prečo je dobré cvičenie svalstva?

 

Tráviaca sústava - 7

1, Opíš na ukážke stavbu tráviacej sústavy.

2, Aký význam má tráviaca sústava?

3,  Pomenuj vonkajšie a vnútorné časti zubu.

4, Vymenuj druhy zubov.

5, Charakterizuj  chrup dieťaťa a dospelého človeka a uveď zásady starostlivosti o chrup.

 

Trávenie - 8

1,  Aké sú základné procesy v orgánoch tráviacej sústavy?

2, Aký má význam enzým? Kde sa enzýmy nachádzajú?

3, Popíš postup potravy cez tráviacu sústavu. Ku každému orgánu priraď funkciu.

4, Aké sú základné látky, ktoré príjmame tráviacou sústavou? A aký majú význam?

5, Opíš podstatu trávenia, vstrebávania a premeny látok.

               

Živiny a zdravie - 9

1, U veď potraviny s nízkou a vysokou energetickou hodnotou

2, Uveď  správne rozloženie dennej stravy na príklade potravinovej piramídy.

3, Uveď príklad správneho a nesprávneho zloženia potravy. Zdôvodni.

4, Aká je škodlivosť nadmerného pitia alkoholu na činnosť tráviacej sústavy?

5, Uveď škodlivosť prejedania sa a hladovania.

.............................................................................................................................................................               

Dýchanie - 10

1, Opíš na ukážke dýchacie cesty. Rozlíš horné a dolné.

2, Popíš vonkajšie dýchanie. Opíš priebeh výmeny dýchacích plynov v pˇúcach

3, Rozlíš vonkajšie a vnútorné dýchanie

4, Charakterizuj bunkové dýchanie. Ako sa dostane kyslík k bunkám?

5, Vymenuj dýchacie svaly a vysvetli ako pracujú.

 

Zdravie a čistota ovzdušia - 11

1, Aký vplyv má znečistené ovzdušie na človeka?

2, Aké nečistoty z ovzdušia nám škodia?

3, Aké negatívne účinky má fajčenie na zdravie človeka? Ktoré škodlivé látky sa

    nachádzajú v cigaretovom dyme?

4, Uveď aspoň 3 príklady starostlivosti o dýchaciu sústavu.

5, Opíš základný postup pomoci pri zástave dýchania

 

Obeh látok v tele - 12

1,Aký význam má krvná obehová sústava?

2, Na čo slúžia červené krvinky, biele krvinky, krvná plazma a krvné doštičky. Urči na obrázku.

3, Vymenuj všetky 4 krvné skupiny? Ktorá krvná skupina je univerzálny darca a univerzálny   

    príjemca?

4, Aké sú dôsledky straty krvi?  Uveď príčiny.

5, Čo je to transfúzia a kedy sa využíva?

 

Stavba krvnej obehovej sústavy - 13

1, Pomenuj časti srdca . Charakterizuj malý a veľký krvný obeh.

2, Popíš trasu krvi na obrázku.

3, Aký význam majú srdcové chlopne pre činnosť srdca?

4, Charakterizuj tepny, žily vlásočnice.

5, Aký význam majú vencovité tepny srdca?

 

Miazgová sústava - 14
1, Aký význam má miazgová sústava?

2, Popíš časti miazgovej sústavy.

3, Na čo slúžia miazgové uzliny?

4. Načo slúžia miazgové cievy? Urči či sú otvorené alebo uzatvorené.

5, Aký má význam slezina a kde je umiestnená?

 

Zdravie a obehová sústava - 15

1, Uveď príklad a príčinu ochorenia obehovej sústavy.

2, Slovne opíš popíš prvú pomoc pri zástave z tepnového a žilového krvácania.

3, Slovne popíš postup pri nepriamej masáži srdca.

4, Uveď príklad starostlivosti o obehovú sústavu.

5, Aký význam má pohyb pre činnosť srdca a miazgovej sústavy?

 

Vylučovanie a močová sústava – 16

1, Vymenuj odpadové látky vznikajúce pri činnosti organizmu

2, Urči na ukážke časti močovej sústavy a opíš uloženie obličiek.

3, Uveď význam obličiek, močovodov, močového mechúra a  močovej rúry.

4, Uveď príčiny ochorenia močovej sústavy.

5, Uveď tri príklady významu obličiek a zdôvodni význam pitného režimu pre funkciu obličiek.

 

Regulačné sústavy – hormonálna sústava -17

 

1, Aký je význa regulačných sústav?

2, Uveď rozdiely medzi hormonálnou a nervovou reguláciou

3, Aký majú význam a pôsobenie hormóny? Uveď kde sa vylučujú.

4, Na obrázku urči žĺazy s vnútorným vylučovaním.

5, Uveď význam podmozgovej žľazy, štítnej žľazy, podžalúdkovej žľazy, nadobličiek, pohlavných

     žliaz.

 

 

 

Nervová sústava – stavba– 18

1, Aký je základná vlastnosť nervovej bunky?

2. Uveď význam nervov.

3, Popíš reflexný oblúk.

4, Pomenuj základné časti nervovej sústavy?

5, Aká je funkcia nervovej sústavy?

 

 

 

Nervová sústava – CNS,ONS – 19

1, Pomenuj základné časti CNS

2, Popíš na obrázku časti mozgu

3, Uveď váznam predného mozgu a na obrázku popíš význam jej jednotlivých častí

4, Uveˇzákladné časti ONS.

5, Aký má význam ONS.

.......................................................................................................................................................................

Nervová sústava – chuť, čuch, hmat - 20

1, Aká je funkcia zmyslov ?

2, Vymenuj  zmysly a priraď k zmyslovým bunkám zmyslové orgány.

3, Aké podnety príjmajú chuťové receptory a kde sú na jazyku?

4, Aké podnety príjmajú čuchové receptory a kde sú uložené v nosnej dutine??

5, Aké podnety príjmajú  hmatové receptory a kde sú uložené v koži??

 

Nervová sústava – zrak - 21

1, Opíš na ukážke časti oka.

2, Uveď význam bielka, rohovky, cievovky, sietnice, sklovca, zrakového nervu, zrenice – dúhovky, šošovky, vráskavcovitého telesa.

3, Uveď možnosti poškodenia zraku a ich dôsledky.

4, Uveď zásady starostlivosti o zrak.

5, Uveď príklad komunikácie s osobou s poškodeným zrakom.

 

Nervová sústava – sluch – 22

1, Popíš na obrázku časti ucha

2, Aý význam má vonkajšie, stredné a vnútorné ucho?

3, Urči na obrázku uloženie rovnovážneho orgánu. Aký má význam?

4, Uveď  možnosti poškodenia sluchu a ich dôsledky

5, Uveď príklad komunikácie s osobou s poškodeným sluchom

Výššia nervová činnosť - 23

1, Aký je rozdiel medzi podmieneným a nepodmienenným reflexom?

2, Aká je podstata podmieneného reflexu?

3, Uveď tri príklady nepodmieného reflexu.

4, Uveď tri príklady podmieneného reflaxu.

5, Uveď význam mylsenia a reči v živote človeka.

 

Nervy a zdravie – 24

1, Aké sú dôsledky poranenia mozgu a miechy.

2, Opíš postup 1.pomoci pri poranení mozgu a miechy

3, Popíš ako postupoť pri šoku.

4, Uveď  zásady starostlivosti o nervovú sústavu.

5, Uveď príklad správneho režimu dňa.

 

Rozmnožovacia sústava –  stavba - 25

1, Aké pohlavné orgány , žľazy  a bunky má mužské pohlavie?

2, Aké pohlavné orgány , žľazy  a bunky má ženské  pohlavie?

3, Kedy sa začínajú v ľudskom tele tvoriť a dozrievať pohlavné bunky?

4,  Na obrázku vyznač mužské a ženské pohlavné orgány,

    ( podčiarkni rovnou čiarou tie, v ktorých sa tvoria pohlavné bunky.

5, Opíš podstatu menštruačného cyklu

 

Rozmnožovacia sústava – oplodnenie tehotenstvo   - 26

1, Opíš podstatu oplodnenia vajíčka 

2, Podľa obrázka urči miesto splynutia vajíčka a spermie.

3 Opíš začiatok, priebeh, koniec tehotenstva a uveď jeho dĺžku trvania.

4, Kde je uložený plod?

5, Akým spôsobom je plod vyživovaný?

 .................................................................................................................................................................

Obdobia ľudského života–- 27

1, Vymenuj obdobia ľudského života

2, Zdôvodni význam výživy dieťaťa materským mliekom

3, Uveď príklady znekov dospievania

4, Charakterizuj novorodenecké obdobie, dojčenské obdobie obdobie batoľaťa, predškolský vek.

5, Charakterizuj mladšý školský vek, starší školský vek, dorastové obdobie, dospelosť a starobu.

 

Rozmnožovacia sústava a zdravie  - 28

1, Uveďte príklady pohlavných chorôb a možnosti nákazy.

2, Opíšte podstatu AIDS a možnosti predchádzania.

3, Aké sú zásady ochrany pred šírením pohlavnach chorôb?

4, Uveď príklady priateľského vzťahu  a dobrých vzťahov v rodine.

5, Rozlíš partnerstvo  od rodičovsta.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zdravie a život človeka 

 

Človek a infekčné ochorenia - 29

1, Rozlíš znaky zdravia a choroby.

2, Aké sú okolnosti vzniku, spôsoby prenosu a zdroje infekčnej choroby.

3, Uveď príklady infekčných ochorení.

4, Charakterizuj výraz imunita a inkubačná doba.

5, Aký je základný princíp očkovania?

6, Uveď príklady ochrany pred infekčnými ochoreniami.

 

Človek a  návykové látky - 30

1, Uveď vplyv návykovej látky na organizmus.

2, Rozlíš legálnu a nelegálnu drogu.

3, Vysvetli na príklade drogovú závislosť.

4, zdôvodni na príklade škodlivosť drogovej závislosti na zdravie.

5, Uveď dôvody  a dôsledky alkoholizmu a tabakizmu.

6, Uveď zásady  prevencie drogových závislostí

 

Človek a dedičnosť - 31

1, Uveď vplyv dedičnosti  na zdravie človeka.

2, Pomenuj jednoku genetickej informácie.

3, Uveď príklad dedičného znaku a vlastnosti človeka.

4, Uveď príčiny zmeny genetickej informácie.

5, Uveď príklady dedčných ochorení.

 

Človek a osobnosť – 32

1, Charakterizuj ľudského jedinca a osobnosť

2, Uveď príklady schopnosti a zručnosti človeka.

3, Vyjadri vlastný názor na význam sebadôvery, sebapoznávania,

vzdelávania, a zručnosti pre človeka.

 

Človek a správna životospráva - 33

1, Zdôvodni na príklade faktory, ktoré ovplyvňujú životný štýl

2, Vyjadri slovne podstatu zdravého životného štýlu.

3, Uveď znaky zdravého životného štýlu a ich význam.

4, Uveď príklady nezdravého životného štýlu a jeho dôsledky.