Choď na obsah Choď na menu
 


8. ročník - otázky na vypracovanie si poznámok

17. 1. 2012

NEŽIVÁ PRÍRODA

 Neživá príroda  a jej poznávanie -1
1, Ako závisia organizmy od neživej prírody? Uveď aspoň tri príklady.
2, Ako ovplyvňujú organizmy neživú prírodu? Uveď tri príklady.
3, Aký význam majú geologické vedy?
4, Aký význam majú nerastné suroviny pre človeka?
5, Charakterizuj neživú prírodu a vymenuj jej zložky.

Zem a jej stavba - 2
1, Podľa obrázka pomenuj členenie sfér zemského telesa.
2, Aký je rozdiel medzi pevninskou a oceánskou korou?
3, Aká je príčina približovania a vzďalovania litosferických platní?
4, Uveď dosledky vzdalovania a približovania litosferických platní.
5, Popíš na ukážke premenu  zemskej kory při pohybe litosferických platní.

Stavebné jednotky zemskej kôry - 3
1,  Charakterizuj minerál
2, Charakterizuj horninu
3, Uveď príklad 3 minerálov a 3 hornín
4, Podľa ukážky rozlíš minerál od horniny.
5, Uveď tri procesy při ktorých vznikajú horniny

Minerály - 4
1, Ako vznikajú minerály?
2, Ako sa nazýva priestorový útvar od ktorého závisí tvar a vlastnosti minerálov?
3, Vymenuj 3 fyzikálne vlastnosti minerálov.
4, Uveď príklad využitia 1 mechanicke a 1 optickej vlastnosti minerálov.
5, Uveď chemickú vlastnosť minerálu.

Geologické procesy - 5
1, Uveď zdroje energie geologických procesov.
2, Aké geologické procesy sú vyvolané A, zemským teplom a B, zemskou príťažlivosťou ?
3,  Aké geologické procesy sú vyvolané A, slnečným žiareném B, príťažlivosťou mesiaca
4, Aký je rozdiel medzi vonkajším a vnútorným geologickým procesom?
5, Uveď jeden katastrofický geologický proces a charakterizuj ho.

Vnutorné geologické procesy - 6
1, Aký je rozdiel medzi magmatickou a sopečnou  činnosťou?
2, Odlíš magmu a  lávu podľa miesta vzniku.
3, opíš podľa ukážky časti sopky
4, uveď príklady prejavov sopečnej činnosti.
5, Uveď príklady významu ( využitia  ) sopečnej činnosti človekom

Vyvreté horniny - 7
1,  Aká je podstata vzniku vyvretých hornín?
2, Podľa ukážky rozlíš  hlbinnú  a výlevnú horninu. Urči názvy.
3, Z tabuľky si vyber jednu  hlbinnú a jednu výlevnú horninu a charakterizuj ich.
4, Uveď využitia jednej hlbinnej horniny.
5, Uveď využitie jednej výlevnej horniny.

Horotvorná činnosť - 9
1, Charakterizuj horotvornú činnosť
2, Ako vznikajú pohoria?
3, Podĺa ukážky rozlíš poruchy zemskej kory
4, Rozlíš vrásu a  zlom podľa ich vzniku a charakteristických znakov.
5, Aký význam má poznanie porúch zemskej kory?

Zemetrasenie - 10
1, Uveď príčiny zemetrasení.
2, Charakterizuj tektonické zemetrasenie.
3, Uveď rozdiel medzi epicentrom a ohniskom.
4, Aké sú dosledky zemetrasení a uveď možnosti ochrany ľudí a budov před nimi.
5, Vysvetli pojmy seizmograf a richterova stupnica.

Premena hornín a premenené horniny - 12
1, Uveď  hlavné činiteľe premeny hornín.
2, Opíš pomocou ukážky typickú vlastnosť premenených hornín
3, Vymenuj 3 premenené horniny
4, Uveď obe možnosti vzniku ruly.
5, Uveď  typickú vlastnosť a jej využitie premenenej horniny ( podľa vlastného výberu )

Vonkajšie geologické procesy - 13
1, Ako posobia na zemský povrch vonkajšie geologické procesy?  Uveď druhy .
2, Rzlíš mechanické a chemické zvetrávanie a uveď ich dosledky.
3, Opíš prejavy a  dosledky geologickej činnosti zemskej príťažlivosti a geologickej činnosti  vetra.
4,  Opíš prejavy a  dôsledky geologickej činnosti rieky a morskej vody.
5,  Opíš prejavy a  dôsledky geologickej činnosti horského ľadovca . Opíš podstatu vzniku ľadovca.

Usadené horniny - 14
1, Charakterizuj vznik usadených hornín a ich štruktúru.
2, Vymenuj typy usadených hornín a uveď príklady
3, Uveď príklad 1 nespevnenej a 1 spevnenej úlomkovitej horniny.
4, Ako vznikajú organogénne usadené horniny . Uveď príklad horniny.
5, Ako vznikajú chemogénne usadené hodiny . Uveď príklad horniny.

Krasové procesy - 15
1, Aká je podstata krasového procesu?
2, Uveď príklad povrchového krasového  útvaru.
3, Uveď príklad podzemného krasového útvaru.
4, Rozlíš kvapľovú a ľadovú jaskynnú výzdobu . Uveď príklady  jaskýň
5, Vymenuj útvary tvoriace jaskynnú výzdobu.
 

HISTÓRIA ZEME

 

Vek Zeme a skameneliny - 1

1, Charakterizuj skamenelinu

2, Uveď typy skamenelinín.

3, Opíš proces vzniku  skamenelín

4, Ako sa postupuje pri určovaní pomerného a skutočného veku skamenelín?

5, Vymenuj geologické éry Zeme

 

Geologická história Zeme.  - Prahory - 2

1,Uveď  významné geologické procesy  v jednotlivých sférach vývoja Zeme.

   Podľa tabulky urči časové rozpetia trvania jednotlivých období.

2, Charakterizuj predgeologické obdobie Zeme.

3, Uveď, ktorými udalosťami začínajú a končia prahory.

    Aké panovali podmienky v tomto období?

4, Ktoré organizmy žili v prahorách ( urči či na súši alebo vo vode )

5, Uveď vedúcu skamenelinu prahôr

 

Starohory - 3

1, Charakterizuj podmienky v starohorách

2, Uveď vývoj rastlín v starohorách

3, Uveď vývoj živočích v starohorách

4,  Aké organizmy žili na súši a vo vode v starohorách

5, Uveď vedúcu skamenelinu starohôr

 

Prvohory - 4

1, Charakterizuj podmienky v prvohorách

2, Uveď vývoj rastlín v prvohorách

3, Uveď vývoj živočích v prvohorách

4, Uveď význam prvohorných papradí a prasličiek v súčasnosti

5, Uveď vedúcu skamenelinu prvohôr

 

Druhohory - 5

1, Charakterizuj podmienky v druhohorách

2, Uveď vývoj rastlín v v druhohorách

3, Uveď vývoj živočích v v druhohorách

4, Aké organizmy žili na súši a vo vode v druhohorách

5, Uveď vedúcu skamenelinu druhohôr


 

Treťohory a štvrtohory - kenozoikum - 6

1, Charakterizuj podmienky v kenozoiku

2, Uveď vývoj rastlín v kenozoiku a živočích v kenozoiku

3, Aké organizmy žili na súši a vo vode v kenozoiku

4, Ako sa prispôsoboli organizmy dobe ľadovej?

5, Uveď vedúcu skamenelinu kenozoika.

 

 

Vývoj človeka - 7

1, Uveď vývojové  štádiá človeka

2, Uveď dôkazy predchodcu človeka

3, Uveď  podmienky a  zmeny tela človeka počas evolúcie

4, Charakterzuj človeka nandertálskeho

5, Charakterizuj rozptýlenie človeka po svete.

 

8 - Príroda Slovenska

1, Uveď významné geologické procesy  na Slovensku

2, Charakterizuj organizmy žijúce na Slovensku v jednotlivých geologických obdobiach

3, Pomenuj geologické jednotky Slovenska a procesy ich vzniku.

4, Urči na obrázku   geologické jednotky Slovenska.

5, Uveď príklad typickej horniny geologických pásiem.

 

PODIEMNKY ŽIVOTA A VZŤAHY ORGANIZMOV

 

Organizmy a prostredie - 1

1, Uveď biogénne prpvky anorganického pôvodu

2, Uveď biogénne prvky organického pôvodu.

3, Ako závisia organizmy od neživej a živej prírody?

4, Čo je to adaptácia? Uveď príklad.

5, Čo je to tolerancia? Uveď príklad nízkej a vysokej tolerancie

 

Neživé zložky prostredia - 2

1, Uveď význam slnečného žiarenia pre rastliny.

    Aké nároky má na svetlo rastlina a aké živočích?

2, Ako sa prispôsobili organizmy teplote prostredia

3, Aký má význam voda pre organizmy.

    Uveď príklad prispôsobenia sa organizmov množstvu vody v prostredí.

4, Aký má význam vzduch pre organizmy?

5, Na obrázku vyznač zložky pôdy a uveď ich význam.

 

Znečisťovanie živých zložiek – 3

1, Uveď príklad príčiny a dôsledky znečistenia vody.

2, Uveď príklad príčiny a dôsledky znečistenia vzduchu.

3, Uveď príklad príčiny a dôsledky znečistenia pôdy.

4, Uveď dôsledky znečisťovania vody, vzduchu a pôdy pre život živočíchov.

5, Uveď dôsledky znečisťovania vody, vzduchu a pôdy pre život človeka.

 

Živé zložky prostredia – 4

1, Vymenuj živé  zložky prostredia. Charakterizuj ich

2, Uveď príklady  početnosti populácie.

3, Aké sú podmienkypre rast a pokles populácie.

4, Aký je význam hustoty pre prežitie populácie?

5, Uveď príklady konkurencie, predácie, parazitizmu a symbiózy

 

Spoločenstvo - 5

1, Uveď rozdiel medzi rastlinným a živočíšnym, prírodným a umelým spoločenstvom.

2, Uveď charakeristiku a príklady organizmov v suchozemskom, sladkovodnom

    a morskom spoločenstve.

3, Uveď príklady chudobnej a bohatej druhovej rozmanitosti.

4, Aký je význam priestorovej štruktúry spoločečnstva?

5, Uveď príklad dominancie v spoločenstve.

 

Ekesystém  - 6

1, Uveď typy suchozemských a vodných ekosystémov.

2, Uveď príklad producenta, konzumenta a reducenta.

3, Zostav príklad potravového reťazca  a siete.

4, Ako sa obnovuje ekosystém?

5, Uveď štádiá vývoja ekosystému.

 

Biosféra – 7

1, Uveď neživé a živé zložky biosféry.

2, Rozlíš na ukážke ekosystémy v biosfére podľa životných podmienok.

3, Aký význam má tok energie v biosfére? Popíš ho.

4, Pomocou príkladu vysvetli obeh vody v biosfére

5, Pomocou príkladu vysvetli obeh kyslíka a oxidu uhličitého v biosfére

 

 

Biologická a ekologická rovnováha - 8

1, Aký váznam má biologická rovnováha v prírode? Uveď príklad spätnej väzby.

2, Uveď príklad narušenia biologickej rovnováhy

3, Aký význam má ekologická rovnováha v prírode? Porovnaj stabilný a nestabilný ekosystém.

4, Uveď príklady narušenia ekologickej rovnováhy.

5, Uveď zásady ekologického hospodárenia v krajine.

 

Globálne ekologické problémy – 9

1, Uveď príčiny, dopady  stenčovania ozónovej vrstvy. Uveď možnosti zabránenia tomuto javu.

2, Uveď príčiny, dopady  vzniku smogu. Uveď možnosti zabránenia tomuto javu.

3, Uveď príčiny, dopady  skleníkového efektu. Uveď možnosti zabránenia tomuto javu.

4, Uveď príčiny, dopady  kyslých dažďov. Uveď možnosti zabránenia tomuto javu.

5, Uveď príklad príčiny hromadenia odpadov. Uveď význam recyklácie druhotných surovín.

 6, Uveď príklad alternatývnych zdrojov energie a ich prínosy.